Asuntosalkun First North -listautuminen

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja1) ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa.

Kaupankäynti Asuntosalkun osakkeilla alkoi First Northissa 22.6.2022 kaupankäyntitunnuksella ASUNTO. Listautuminen toteutettiin niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetty osakeantia tai -myyntiä.

1) Lähde: Adaur Grupp (Tallinn Residential Market participants 04.2022).

Listautumisen tavoitteet

First North -listautumisen tavoitteena on mahdollistaa yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille sekä omistuspohjan asteittainen laajeneminen lisäten samalla yhtiön osakkeiden likviditeettiä. Pääsy pääomamarkkinoille vahvistaisi myös yhtiön kykyä toteuttaa kasvustrategiaansa laajentamalla yhtiön käytössä olevia rahoitusinstrumenttivaihtoehtoja oman ja vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyen. Näiden lisäksi First North -listautumisen odotetaan lisäävän yhtiön tunnettuutta yleisön keskuudessa sekä potentiaalisena työnantajana, minkä odotetaan lisäävän yhtiön kilpailukykyä. Lisäksi First North -listautuminen mahdollistaa yhtiön osakkeen tehokkaamman käytön kannustinohjelmissa Asuntosalkun henkilöstölle sekä maksuvälineenä liiketoiminnan laajentamisessa.

Johdon haastattelu

KESKEISET VAHVUUDET

Tarkkaan valittuihin yksittäisiin hyvän tuottopotentiaalin asuntoihin painottuva portfolio

 • Asuntosalkun ominaisuuksiltaan tarkkaan valitut asunnot omistusasuntotaloissa ovat haluttu vaihtoehto omistusasumiselle ja erottautumistekijä yhtiölle
 • Yhtiön asunnot sijaitsevat kasvukeskuksissa, joiden kehitystä tukevat keskeiset makrotrendit kuten väestönkasvu, kaupungistuminen ja pienten kotitalouksien lukumäärän kasvu
 • Hyvien liikenneyhteyksien varrelle painottuva sijainti lisää asuntojen vetovoimaa vuokralaisten keskuudessa
 • Omille tonteille painottuva asuntoportfolio tarjoaa selkeää arvonkehityspotentiaalia

Tallinnassa erinomaista kasvupotentiaalia

 • Vuokralla asuvien kotitalouksien suhteellinen osuus Tallinnassa on useisiin suuriin kaupunkeihin verrattuna alhainen
 • Aktiiviset työmarkkinat tukevat asuntojen hintojen ja vuokrien kehitystä Tallinnassa
 • Asuntosalkku on kasvattanut portfoliotaan Tallinnassa nopeasti ja on Tallinnan suurin markkinaehtoinen vuokranantaja

Kasvaneet kassavirrat ja kasvun mahdollistava tase

 • Asuntosalkun portfolio on tuottanut historiallisesti kasvaneita kassavirtoja ja vahvaa juoksevaa tuottoa
 • Tasapainoinen rahoitusrakenne tukee pitkän aikavälin kasvutavoitteita

Vakiintunut toimintamalli ja kokenut johto

 • Tehokas operatiivinen malli yhdistää sisäisen ydinosaamisen lähipiiriyhtiöiltä ostettuihin palveluihin
 • Hankinnoissa hyödynnetään laajaa tietopohjaa sekä toimivia suhteita rakentajiin Tallinnassa
 • Portfolion hallinnan ytimessä vuokran sekä salkkurakenteen optimointi maakohtaiset tarpeet huomioiden
 • Kokenut johto luo vahvan perustan Asuntosalkun menestyksekkäälle liiketoiminnalle

Avainlukuja 1.10.2021–31.3.2022 tai 31.3.2022

1 971 valmista asuntoa

97,0 % taloudellinen vuokrausaste

Nettovuokratuotto H1/2022
4,4 MEUR
5,1 MEUR pro forma

269,4 MEUR valmiiden asuntojen käypä arvo

32,2 MEUR rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo

122,0 MEUR korollinen nettovelka

45,3 % luototusaste (Loan to value, LTV)

4,3 % juokseva tuotto

Materiaalit

Yhtiöesite
Markkinointiesite

Yhtiöesite sisältää seuraavat nähtävillä pidettävät liitteet:

 1. Yhtiöjärjestys sellaisena kuin se on voimassa FN-listautumisesta alkaen;
 2. Yhtiöesitettä varten laaditut konsernitilinpäätökset 30.9.2021, 30.9.2020 ja 30.9.2019;
 3. Yhtiöesitettä varten laadittuja konsernitilinpäätöksiä koskeva tilintarkastuskertomus;
 4. Yhtiöesitettä varten laaditut puolivuositiedot 31.3.2022 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta; 
 5. Asuntoturva Oy:n yhtiöesitettä varten laadittu tilinpäätös 30.9.2021;
 6. Asuntoturva Oy:n tilinpäätöstä koskeva tilintarkastuskertomus;
 7. Tilintarkastajan varmennusraportti yhtiöesitteeseen liittyvien pro forma -taloudellisten tietojen kokoamisesta; ja
 8. Jones Lang LaSalle Finland Oy:n Yhteenveto kiinteistönarvioinnista -raportti.