Yhtiöjärjestys

1. TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Asuntosalkku Oyj ja sen ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Bostadsportfölj Abp ja englanninkielinen Asuntosalkku Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. TOIMIALA

Yhtiön toimialana on asunto- ja kiinteistösijoittaminen suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta Suomessa ja Virossa sijaitseviin kohteisiin sekä niihin liittyvä kehitystoiminta. Lisäksi yhtiö voi tarjota sen konserni- ja osakkuusyhtiöille rahoitus- ja hallintopalveluita. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä arvopaperikauppaa.  

3. OSAKKEET

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

5. TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6. EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Hallitus voi valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan yhtiötä prokuran nojalla.

7. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.10.–30.9.

8. TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajan on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. YHTIÖKOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön Internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

  1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
  2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
  4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
  5. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valitaan:

  1. hallituksen jäsenet, sekä
  2. tilintarkastaja,

käsitellään:

  1. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

11. YHTIÖKOKOUKSEN PAIKKA JA JÄRJESTÄMINEN ETÄKOKOUKSENA

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa etäkokouksena siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.