Riskienhallinta

Riskienhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla organisaatio ennakoi ja torjuu sen tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä ja vaaroja sekä pyrkii hallitsemaan niistä aiheutuvia menetyksiä. 

Riskejä voivat olla mm. mitkä tahansa tapahtumat, jotka 

  • vaikuttavat haitallisesti Asuntosalkku-konsernin mahdollisuuksiin vastata moitteettomasti lakisääteisten tehtävien hoitamisesta 
  • vaikuttavat haitallisesti konsernin mahdollisuuksiin saavuttaa lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa tai 
  • muulla tavoin uhkaavat konsernin toiminnan jatkuvuutta. 

Riskienhallinta on mukana konsernin toiminnoissa kautta organisaation.

Konsernin toimintaan liittyviä riskejä ovat mm. liiketoiminnalliset riskit, likviditeettiriski, yleiset rahoitusriskit sekä erityiset asunto- ja kiinteistösijoittamiseen luettavat riskit, operatiiviset riskit, vivutusriski, henkilöriskit, jatkuvuusriskit, maariski, compliance-riski, kestävyys-, ympäristö- ja luonnonilmiöriskit, maineriski ja lainsäädännöllinen riski.

Riskejä on kuvattu tarkemmin yhtiöesitteessä.

Riskienhallinnan tavoitteet ja tehtävät

Riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa, että Asuntosalkku-konsernin liiketoimintaan ja tavoitteisiin liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan ja niitä hallitaan sekä niihin reagoidaan. Riskienhallinnan tavoitteena on kattaa mm. konsernin liiketoimintaan, rahoitukseen, omaisuuteen, vivutukseen, sijoituksiin, operatiiviseen toimintaan, sääntelyn noudattamiseen, sopimuksiin, lakisääteisiin velvoitteisiin ja osaamiseen liittyvät riskit. Riskienhallinnan keskeisimpiä huomionkohteita ovat markkina-, luotto-, maksuvalmius-, vastapuoli- ja operatiiviset riskit sekä yleisen taloustilanteen heikkeneminen, rahoituskustannusten nousu ja luottotappioriski.

Vastuut

Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa hallitus. Hallitus vahvistaa riskienhallintapolitiikan ja seuraa riskien toteutumista suhteessa riskinottoa koskeviin periaatteisiin ja riskinkantokykyyn. Riskienhallinnasta vastaa talousjohtaja ja hallintopäällikkö.

Riskeistä ja riskienhallinnasta raportoidaan hallitukselle. Raportoinnin riittävästä tasosta vastaa hallitus. 

Konsernin riskeistä ja niiden todennäköisyydestä sekä potentiaalista vaikutuksista konsernin liiketoimintaan sekä keinoista, joilla riskejä voidaan välttää, tehdään riskikartoitus, joka päivitetään säännöllisesti. Kartoitus tehdään riskienhallintatoiminnon johdolla. Yhtiön hallitus seuraa konsernin riskejä sekä arvioi niiden ohjeistuksen ja seurannan tason säännöllisesti.

Lähde: Yhtiön riskienhallintapolitiikka