Sisäpiirihallinto

Tämä on lyhennelmä sisäpiiriohjeesta.

Asuntosalkulla on hallituksen vahvistama sisäpiiriohje, joka sisältää Asuntosalkun sisäpiirihallintoon liittyvät menettelytavat ja toimintaohjeet yhtiön henkilöstölle ja johdolle. Sisäpiiriohje täydentää

  • markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU muutoksineen, “MAR”),
  • markkinoiden väärinkäyttödirektiivin (2014/57/EU muutoksineen),
  • komission delegoidun asetuksen (2016/522/EU muutoksineen),
  • komission täytäntöönpanoasetusten (2016/347/EU ja 2016/523/EU muutoksineen),
  • kotimaisen sääntelyn, erityisesti rikoslain (39/1889 muutoksineen) 51 luvun ja arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen),
  • Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sisäpiiriohjeen, jota Asuntosalkku on Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattuna yhtiönä velvollinen noudattamaan, ja
  • Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista.

Sisäpiirivastaava

Asuntosalkun sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja. Hän hoitaa yhtiön sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä, vastaa hankekohtaisesta sisäpiiriluettelosta ja johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiristään pidettävästä luettelosta sekä kaupankäyntirajoitukseen ja liiketoimien ilmoittamiseen ja julkistamiseen liittyvistä tehtävistä.

Sisäpiiritieto ja sen julkaiseminen

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Asuntosalkku julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot.

Asuntosalkku voi tiettyjen MAR:ssa säädettyjen edellytysten täyttyessä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Yhtiö valvoo, että lykkäämisedellytykset täyttyvät koko lykkäämismenettelyn ajan, eli kunnes sisäpiiritieto on julkistettu tai sisäpiirihanke on rauennut. Jos yksi tai useampi lykkäämisedellytyksistä ei enää täyty, yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian.

Suljettu ikkuna

Asuntosalkku noudattaa suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana yhtiön johtohenkilöt tai taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt tai edellä mainittujen määräysvallassa tai edunvalvonnassa olevat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamispäivästä kaikki yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen sisapiiri@asuntosalkku.fi.

Yhtiö julkistaa tiedot johtohenkilöiden tai heidän lähipiirinsä kuuluvien liiketoimista viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä, kun yhtiö on vastaanottanut johtotehtävissä toimivan tai tämän lähipiiriin kuuluvan henkilön ilmoituksen.

Rikkomuksista ilmoittaminen (whistleblowing)

Asuntosalkku on laatinut menettelyohjeet laitonta tai epärehellistä menettelyä koskevien käsittelyyn. Yhtiö on nimittänyt sisäpiirivastaavana toimivan talousjohtajan vastaanottamaan ja tutkimaan Whistleblowing-ilmoitukset yhtiön erikseen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Asiasta lisää täällä.