Tiedonantopolitiikka

Tämä on lyhennelmä tiedonantopolitiikasta.

Asuntosalkku noudattaa viestinnässään muun muassa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014, muutoksineen, ”MAR”), arvopaperimarkkinalakia (746/2012, muutoksineen), osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen), Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille asetettua tiedonantovelvollisuutta, josta säädetään First Northin ja Nasdaq Helsinki Oy:n säännöissä, Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta, tätä tiedonantopolitiikkaa ja kaikkia muita soveltuvia lakeja ja määräyksiä.

Asuntosalkun viestinnän tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on käytössään riittävät, luotettavat ja oikeat tiedot yhtiöstä sekä sen arvopapereista ja niiden arvoon vaikuttavista seikoista samanaikaisesti ja viivytyksettä. Yhtiön tavoitteena on toimia kaikessa viestinnässään luotettavalla, läpinäkyvällä ja selkeällä tavalla. Yhtiö viestii aktiivisesti ja avoimesti kaikkien sidosryhmiensä kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiön tai sen arvopapereiden kannalta.

Tietojen antamisessa markkinoille noudatetaan seuraavia periaatteita:

a. Tiedot julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä.

b. Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida niiden vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan ja liiketoimintaan.

c. Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti.

d. Kaikki tiedotteet julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

e. Yhtiöön sovellettavan tiedonantovelvollisuuden nojalla julkaistava materiaali julkaistaan suomeksi.

Yhtiötiedotteet

Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteella sisäpiiritiedon ja säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat asiat sekä kaikki muut sellaiset päätökset, yhtiön toimintaa koskettavat seikat ja muut tiedot, jotka yhtiön on soveltuvien lakien ja määräysten nojalla julkistettava yhtiötiedotteina.

Yhtiö julkistaa mahdollisimman pian yhtiötiedotteella kaiken sellaisen yhtiöön tai sen arvopaperiin liittyvän julkistamattoman tiedon, joka on riittävän täsmällistä ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus yhtiön arvopaperin arvoon.

Lehdistötiedotteet

Yhtiö voi julkistaa myös lehdistötiedotteilla liiketoimintaansa liittyviä tapahtumia. Lehdistötiedotteissa kerrotaan asioista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteen kriteereitä, mutta jotka arvioidaan uutisarvoisiksi tai muuten sijoittajia ja yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

Taloudellinen raportointi

Yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen, liiketoimintakatsaukset, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tieto puolivuosikatsauksen, liiketoimintakatsausten, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen julkistusajankohdasta annetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä ja julkistetaan yhtiötiedotteella.

Hiljainen ajanjakso

Yhtiö noudattaa ennen tulosjulkistuksia 30 päivän hiljaista ajanjaksoa, jolloin yhtiön johtohenkilöt eivät kommentoi edellisen päättyneen eikä kuluvan kauden liiketoiminnan näkymiään. Yhtiön johto ei järjestä hiljaisen ajanjakson ajalle tapaamisia analyytikkojen tai sijoittajien kanssa eikä esiinny pääomamarkkinoihin liittyvissä tilaisuuksissa.

Suljettu ikkuna

Asuntosalkku noudattaa suljettua ikkunaa ennen tulosjulkistuksiaan. Suljetun ikkunan aikana yhtiön johtohenkilöt tai taloudellisen raportoinnin valmisteluun osallistuvat henkilöt tai edellä mainittujen määräysvallassa tai edunvalvonnassa olevat henkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti, liiketoimia, jotka liittyvät yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin rahoitusvälineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin. Suljettu ikkuna alkaa 30 vuorokautta ennen yhtiön puolivuosikatsauksen, liiketoimintakatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy tulosjulkistusta seuraavana päivänä.

Tiedotuskanavat ja viestinnän vastuu-alueet

Yhtiön pääasiallisena tiedotuskanavana toimivat yhtiön verkkosivut osoitteessa www.asuntosalkku.fi. Kaikki olennaiset yhtiötä koskevat tiedot/tiedotteet julkistetaan suomeksi yhtiön valitseman palveluntarjoajan kautta samanaikaisesti keskeisille tiedotusvälineille ja Nasdaq Helsingin verkkosivuilla, yhtiön omilla verkkosivuilla sekä tiedotteita erikseen tilanneille henkilöille. Tiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivulla vähintään viiden vuoden ajan.

Asuntosalkun sijoittajaviestinnästä vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan lisäksi yhtiön hallitus voi viestiä ja toimia sijoittajien, analyytikoiden ja median edustajien kanssa siten, että yhtiön edustajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa hallituksen jäsen.

Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy.