Tunnusluvut

(TEUR, ellei toisin mainita)1.10.–31.3. ja 31.3.(11.10.–31.3.(3 ja oikaistu 30.9.(4 1.10.–30.9. ja 30.9. (51.10.–30.9. ja 30.9.(51.10.–30.9. ja 30.9. (5
2022*2021*2021**2020**2019**
Tuloslaskelmatietoja
Liikevaihto6 3135 94212 02611 54811 657
Liiketoiminnan muut tuotot29 0163 0856 1455131 127
Liikevoitto (-tappio)32 3776 38012 8647 0668 011
Tilikauden voitto (-tappio)28 8644 95110 1044 2194 099
Keskeisiä tunnuslukuja
Nettovuokratuotto, M€(74,44,38,6(68,4(67,8(6
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, %(870,272,471,5(672,8(667,0(6
Käyttökate (EBITDA), M€(932,56,513,2(67,3(68,2(6
Käyttökate liikevaihdosta, %(10515,5109,7109,4(663,3(670,3(6
Oikaistu käyttökate, M€(113,53,57,0(66,8(66,3(6
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, %(1255,258,257,9(659,3(654,0(6
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€(13269,4(2196,5(6179,1(6169,3(6
Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€(1432,2(221,922,310,3
Luototusaste (Loan to value, LTV), %(1545,3(252,0(655,8(657,5(6
Korollinen nettovelka, M€(16122,0(2102,1(699,9(697,3(6
Tasetietoja
Varat/vastaavaa yhteensä295 562(2215 090199 972179 748167 699
Oma pääoma yhteensä147 678(297 56485 47071 42761 098
Rahavirtalaskelmatietoja
Liiketoiminnan nettorahavirta1 9752 3404 4543 8663 802
Investointien nettorahavirta-11 145-5 625-11 660-10 191-13 631
Rahoitustoimintojen nettorahavirta15 3706 1829 9508 0529 315

*) tilintarkastamaton

**) tilintarkastettu, ellei toisin mainita

1) Asunnot arvostettu käypään arvoon tuottoarvomenetelmän mukaisesti. 

2) Sisältää Asuntoturva Oy:n ja Yhtiön välisen sulautumisen vaikutuksen. Asuntoturva Oy sulautui Yhtiöön 31.3.2022 täytäntöönpannulla sulautumisella.

3) Virossa omistetuille asunnoille ei ole olemassa arviokirjoja per 31.3.2021. Tästä johtuen tulosvaikutteinen käypien arvojen muutos on määritetty arviokirjojen 30.9.2020 ja 30.9.2021 mukaisten käypien arvojen perusteella siten, että koko 30.9.2021 päättyneen tilikauden aikainen realisoitumaton voitto on jaettu puolivuotiskausille 30.9.2021 päättyneen tilikauden alussa, keskellä ja lopussa omistettujen asuntojen määrän mukaan.

4) Tase oikaistu käypään arvoon siten, että Suomen asuntojen osalta käypä arvo on tuottoarvomenetelmän ja kauppa-arvomenetelmän mukaisista käyvistä arvoista laskettu keskiarvo ja Viron asuntojen osalta kauppa-arvomenetelmän mukainen käypä arvo.

5) Suomen asuntoja ei ole arvostettu käypään arvoon tulosvaikutteisesti vaan hankintamenoon. Viron asunnot on arvostettu käypään arvoon kauppa-arvomenetelmällä.

6) Tilintarkastamaton.

7) Vuokratuotto – Vastikkeet/vuokrat – Pienkorjaukset.

8) Nettovuokratuotto / Liikevaihto x 100.

9) Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset.

10) Käyttökate / Liikevaihto x 100.

11) Käyttökate – Sijoitusten realisoituneet luovutusvoitot + Sijoitusten realisoituneet luovutustappiot -/+ Realisoitumaton voitto/tappio sijoituskiinteistöjen ja -asuntojen arvostamisesta käypään arvoon

12) Oikaistu käyttökate / Liikevaihto x 100.

13) Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain valmiit asunnot.

14) Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain rakenteilla olevat asunnot.

15) Korollinen nettovelka / Valmiiden asuntojen käypä arvo yht. x 100.

16) Korollinen vieras pääoma – Rahat ja pankkisaamiset.

1) Tilintarkastettu. 2) Osakemäärässä on huomioitu yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 20.5.2022 päättämä maksuton suunnattu osakeanti B-lajin omistajille

Pro forma -taloudellisia tietoja

Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena havainnollistaa Asuntosalkun ja Asuntoturva Oy:n välisen, 31.3.2022 toteutuneen absorptiosulautumisen vaikutuksia Asuntosalkku -konsernin tuloslaskelmaan kuvaten 1.10.2021–31.3.2022. Lisäksi Asuntoturva Oy:n omaisuus oli siirretty sen 100-prosenttisesti omistamaan tytäryhtiöön Suomen Asuntovarainhoito Oy:öön liiketoimintasiirrolla 1.2.2022. Tilintarkastamattomat Asuntosalkku-konsernin pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niiden on tarkoituksena kuvata Asuntosalkku-konsernin taloudellista tulosta tilanteessa, jossa tapahtumat olisivat tapahtuneet aikaisempana ajankohtana 1.10.2021.

Asuntosalkku-konsernintuloslaskelmaAsuntoturva Oy:ntuloslaskelmaSuomen Asuntovarainhoito Oy:ntuloslaskelmaPro forma -konsernintuloslaskelma
(TEUR, ellei toisin mainita)1.10.2021–31.3.2022*1.10.2021–31.3.2022*1.2.2022–31.3.2022*1.10.2021–31.3.2022*
Liikevaihto6 3136823467 341
Liiketoiminnan muut tuotot29 01631 97530 994
Liikevoitto (-tappio)32 3773162 18734 881
Tilikauden voitto (-tappio)28 8641801 71030 754
Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja31 3332242 13833 695
Nettovuokratuotto, M€(15,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA), M€(24,0

* (tilintarkastamaton)

1) Pro forma -vuokratuotto – pro forma -vastikkeet/vuokrat – pro forma -pienkorjaukset. ¶

2) Pro forma -käyttökate – pro forma -sijoitusten realisoituneet luovutusvoitot -/+ pro forma -realisoitumaton voitto/tappio

sijoituskiinteistöjen ja -asuntojen arvostamisesta käypään arvoon.