Tunnusluvut

(TEUR, ellei toisin mainita)1.4.–30.9. ja 31.3.(11.4.–30.9.(2 ja oikaistu 30.9.(4 1.10.–30.9. ja 30.9. 1.10.–30.9. ja oikaistu 30.9.(51.10.–30.9. ja 30.9.(51.10.–30.9. ja 30.9.(5
2022*2021*2022**2021**2020**2019**
Tuloslaskelmatietoja
Liikevaihto7 6486 08413 96112 02611 54811 657
Liiketoiminnan muut tuotot-5333 06028 4836 1455131 127
Liikevoitto (-tappio)1 9466 48434 32312 8647 0668 011
Tilikauden voitto (-tappio)2 0605 15330 92410 1044 2194 099
Keskeisiä tunnuslukuja (tilintarkastamaton)
Nettovuokratuotto, M€5,44,39,88,68,47,8
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, %70,070,670,171,572,867,0
Käyttökate (EBITDA), M€2,16,634,713,27,38,2
Käyttökate liikevaihdosta, %27,9109,1248,4109,463,370,3
Oikaistu käyttökate, M€2,63,56,17,06,86,3
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, %33,957,643,657,959,354,0
Oikaistu käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, M€4,23,57,87,0
Oikaistu käyttökate ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta, %54,557,655,757,9
Realisoitunut voitto/tappio, M€1,12,12,94,0
Realisoitunut voitto/tappio ilman kertaluonteisia eriä, M€2,32,14,34,0
Kassavirta ennen käyttöpääoman
muutosta (FFO), M€
1,21,83,14,24,02,7
FFO ilman kertaluonteisia eriä, M€2,41,84,44,2
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€275,3196,5275,3196,5179,1169,3
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Suomi, M€176,0139,5176,0139,5137,3136,2
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€99,357,099,357,041,933,1
Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€33,421,933,421,922,310,3
Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€33,421,933,421,922,310,3
Luototusaste (Loan to value, LTV), %46,552,046,552,055,857,5
Korollinen nettovelka, M€127,9102,1127,9102,199,997,3
Tasetietoja
Varat/vastaavaa yhteensä296 820215 090296 820215 090179 748(5167 699(5
Oma pääoma yhteensä147 65897 564147 65897 56471 427(561 098(5
Rahavirtalaskelmatietoja
Liiketoiminnan nettorahavirta1 6172 1143 5554 4543 8663 802
Investointien nettorahavirta-7 522-6 035-18 667-11 660-10 191-13 631
Rahoitustoimintojen nettorahavirta2 9463 76818 3169 9508 0529 315

*) tilintarkastamaton

**) tuloslaskelmaa, tasetta ja rahavirtalaskelmaa koskevat tiedot tilintarkastettuja, keskeiset tunnusluvut tilintarkastamattomia ellei toisin mainita

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tässä liitteessä.

1) Asunnot arvostettu käypään arvoon tuottoarvomenetelmän mukaisesti. 

2) Virossa omistetuille asunnoille ei ole olemassa arviokirjoja per 31.3.2021. Tästä johtuen tulosvaikutteinen käypien arvojen muutos on määritetty arviokirjojen 30.9.2020 ja 30.9.2021 mukaisten käypien arvojen perusteella siten, että koko 30.9.2021 päättyneen tilikauden aikainen realisoitumaton voitto on jaettu puolivuotiskausille 30.9.2021 päättyneen tilikauden alussa, keskellä ja lopussa omistettujen asuntojen määrän mukaan.

4) Tase oikaistu käypään arvoon siten, että Suomen asuntojen osalta käypä arvo on tuottoarvomenetelmän ja kauppa-arvomenetelmän mukaisista käyvistä arvoista laskettu keskiarvo ja Viron asuntojen osalta kauppa-arvomenetelmän mukainen käypä arvo.

5) Suomen asuntoja ei ole arvostettu käypään arvoon tulosvaikutteisesti vaan hankintamenoon. Viron asunnot on arvostettu käypään arvoon kauppa-arvomenetelmällä.

6) Tilintarkastamaton.

7) Vuokratuotto – Vastikkeet/vuokrat – Pienkorjaukset.

8) Nettovuokratuotto / Liikevaihto x 100.

9) Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset.

10) Käyttökate / Liikevaihto x 100.

11) Käyttökate – Sijoitusten realisoituneet luovutusvoitot + Sijoitusten realisoituneet luovutustappiot -/+ Realisoitumaton voitto/tappio sijoituskiinteistöjen ja -asuntojen arvostamisesta käypään arvoon

12) Oikaistu käyttökate / Liikevaihto x 100.

13) Oikaistu käyttökate – Kertaluonteiset liiketoiminnan muut tuotot + Kertaluonteiset liiketoiminnan muut kulut

13) Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain valmiit asunnot.

14) Ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan antaman arviolausunnon mukainen arvo sisältäen vain rakenteilla olevat asunnot.

15) Korollinen nettovelka / Valmiiden asuntojen käypä arvo yht. x 100.

16) Korollinen vieras pääoma – Rahat ja pankkisaamiset.