Asuntosalkku on hakenut osakkeidensa listaamista First Northiin ja julkistaa osakekohtaisen oman pääoman, osakkeen markkinatakauksen sekä yhtiöesitteen

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 17.6.2022 klo 12:06

Asuntosalkku Oyj (”Yhtiö” tai ”Asuntosalkku”) on jättänyt tänään Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Helsingin pörssi”) listalleottohakemuksen Yhtiön osakkeiden listaamiseksi monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) kaupankäyntitunnuksella ”ASUNTO”.

Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 22.6.2022, mikäli Helsingin pörssi hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Asuntosalkulla on 223 osakkeenomistajaa.

Oma pääoma per osake

Asuntosalkku-konsernin oman pääoman määrä 31.3.2022 oli nykyisellä osakemäärällä laskettuna 149,69 euroa osaketta kohti ja oikaistun oman pääoman määrä 155,81 euroa osaketta kohti oikaistuna käyvän arvon muutoksiin liittyvillä laskennallisilla veroveloilla.

 

(TEUR, ellei toisin mainita) 31.3.2022 (tilintarkastamaton)
Osakekohtainen oma pääoma, €  
Oma pääoma yhteensä 147 678,11)
Osakemäärä, kpl 986 5922)
Osakekohtainen oma pääoma, €3) 149,69
Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, €
Oma pääoma yhteensä 147 678,11)
Laskennalliset verovelat 6 040,6
Osakemäärä, kpl 986 5922)
Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, €4) 155,81

 

1)           Asunnot arvostettu käypään arvoon tuottoarvomenetelmän mukaisesti. Sisältää Asuntoturva Oy:n ja Yhtiön välisen sulautumisen vaikutuksen.

2)           Osakemäärässä on huomioitu Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 20.5.2022 päättämä maksuton suunnattu osakeanti B-lajin omistajille. Osakemäärä kuvaa Yhtiön A- ja B-lajin osakkeiden yhteismäärää. Perustuen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 20.5.2022 tekemään päätökseen Yhtiön osakelajit (A-laji ja B-laji) yhdistetään yhdeksi osakelajiksi, mikäli suunniteltu First North -listautuminen toteutuu. Tämän jälkeen Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake tuottaa yhtäläiset oikeudet. 

3)           Oma pääoma yhteensä / osakemäärä. 

4)           (Oma pääoma yhteensä + laskennalliset verovelat käyvän arvon muutoksesta) / osakemäärä.

 

Markkinatakaus

Yhtiö on solminut Helsingin pörssin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän markkinatakaussopimuksen Erik Penser Bank AB:n (”Erik Penser”) kanssa.Sopimuksen mukaan Erik Penser antaa Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 prosenttia laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 4 000 euroa vastaavan osakemäärän.

Erik Penser sitoutuu antamaan Yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen First Northin kaupankäyntijärjestelmässä jokaisena kaupankäyntipäivänä vähintään kahdeksankymmentäviisi (85) prosenttia jatkuvan kaupankäynnin ajasta.

Sopimuksen mukainen markkinatakaus alkaa osakkeen ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien, arviolta 22.6.2022. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Yhtiöesitteen saatavilla olo

Yhtiö on laatinut listautumista varten suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Helsingin pörssi on tarkastanut. Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona 17.6.2022 alkaen Asuntosalkun verkkosivuilla osoitteessa www.asuntosalkku.fi/listautuminen.

Lisätietoja

Jaakko Sinnemaa

toimitusjohtaja

Asuntosalkku Oyj

Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja

Asuntosalkku Oyj

timo.metsola@asuntosalkku.fi

Hyväksytty neuvonantaja

OP Yrityspankki Oyj

Puh. +358 50 325 8723

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa.

Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. Asuntosalkku omistaa 1 414 valmista asuntoa Suomessa ja 557 valmista asuntoa Tallinnassa ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 269,4 miljoonaa euroa 31.3.2022. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 31.3.2022 oli 97,0 prosenttia.

Asuntosalkun toimitusjohtaja on Jaakko Sinnemaa ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

www.asuntosalkku.fi

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Asuntosalkku Oyj:n (”Yhtiö”) arvopapereihin. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Liitteet