Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Asuntosalkun 20.5.2022 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa myös ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkitsemisesta sekä ehdotus hallituksen jäsenistä. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön neljä (4) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja kuitenkin esittää viimeistään toukokuun viimeisenä arkipäivänä yhtiön hallitukselle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Henkilöomistajien osalta määräytymisessä huomioidaan sekä suora että määräysvaltayhteisöjen, puolison ja lapsien omistus, mikäli henkilöomistaja näin edellä kuvatulla tavalla kirjallisesti vaatii. Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä, eikä kaikkien näiden osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä kesäkuun ensimmäisenä arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään kesäkuun kahdeksantena arkipäivänä.

Vuonna 2023 Asuntosalkun neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät seuraavat jäsenet yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan:

  • Timo Metsola, Vuokraturva-Yhtiöt Oy:n nimeämänä
  • Jaakko Sinnemaa, Sinnemaa Oy:n nimeämänä
  • Arto Puolimatka, Rausanne Oy:n nimeämänä
  • Joonas Haakana, Umo Capital Oy:n nimeämänä.