Kutsu Asuntosalkku Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 21.11.2022 klo 16.00

Kutsu Asuntosalkku Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asuntosalkku Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.12.2022 kello 09:00, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo). Yhtiökokoukseen kokouspaikalla osallistuviksi ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla kello 08:30.

Kokous pidetään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen myös käyttämällä täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana (ajantasainen videoyhteys). Ilmoittautuminen ajantasaisen videoyhteyden kautta kokoukseen osallistuvaksi on osakkeenomistajaa sitova.

Lisäksi osakkeenomistajalla on Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 4 momentin mukaisesti mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen postin tai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta äänestämällä ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään suositellaan osallistumaan yhtiökokoukseen ennakkoon ja/tai etäyhteyksin. 

Ohjeet tietoliikenneyhteyden kautta osallistuville osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C (Ohjeita kokoukseen osallistuville).

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen 

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikaudelta 1.10.2021–30.9.2022 laaditun tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilikaudelta 1.10.2021–30.9.2022 laaditun tilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 30.9.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 2,10 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 2 071 843 euroa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. 

Hallitus ehdottaa edelleen, että osinko maksetaan kuudessa yhtä suuressa erässä seuraavasti:

  • Osingon ensimmäinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 16.12.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 23.12.2022.
  • Osingon toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 14.2.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 21.2.2023.
  • Osingon kolmas erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 11.4.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 18.4.2023.
  • Osingon neljäs erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 13.6.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 20.6.2023.
  • Osingon viides erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 15.8.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 22.8.2023.
  • Osingon kuudes erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 17.10.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 24.10.2023.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen tekemään teknisiä muutoksia osingonmaksuaikatauluun, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säännöt, soveltuva lainsäädäntö tai muut Yhtiöstä riippumattomat olosuhteet tätä edellyttävät. Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallitus valtuutetaan päättämään osinkona jaettavan määrän muuttamisesta, mikäli varojen jakaminen olisi vastoin Osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n tarkoittamaa maksukykyisyystestiä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.10.2021–30.9.2022

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kiinteät vuosipalkkiot säilyvät ennallaan, ja olisivat siten seuraavat: 

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa (ei muutosta)
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa (ei muutosta)

Vuosipalkkion lisäksi maksettavia erillisiä kokouspalkkioita ei esitetä (ei muutosta).

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy ennallaan ja hallitukseen valitaan siten viisi (5) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Timo Metsola, Hille Korhonen, Topi Piela, Arto Puolimatka ja Kim Väisänen jatkavat hallituksessa. Kaikki ehdokkaat ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä tehtäviin. 

Ehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat Yhtiön internet sivulla osoitteessa asuntosalkku.fi/sijoittajille

Ehdolla olevista henkilöistä Timo Metsola on riippuvainen Yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Hille Korhonen, Topi Piela, Arto Puolimatka ja Kim Väisänen ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Turo Koila.  

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti. 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 98 659 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2024 asti. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2024 asti.  

17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä sinne uusi kohta nro. 11, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: 

”11. YHTIÖKOKOUKSEN PAIKKA JA JÄRJESTÄMINEN ETÄKOKOUKSENA 

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. 

Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa etäkokouksena siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.”

Lisäksi hallitus ehdottaa, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaan nro. 10 tehtäisiin teknisluonteinen muutos siten, että kohdan ensimmäisestä kappaleesta poistetaan seuraava lause: ”Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.” 

18. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/. Asuntosalkku Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.11.2022. Päätösehdotukset ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.12.2022.

 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville 

1. Yleisesti kokousjärjestelyistä

Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa kokouksen aikana joko kokouspaikalla osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Tapahtumatila Eliel, Sanomatalo) tai vaihtoehtoisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (ajantasainen videoyhteys).

Tietoliikenneyhteyden välityksellä kokoukseen osallistutaan ajantasaisesti Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen.

Ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden välityksellä osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet. Osallistumiseen suositellaan Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta.

Osallistumislinkki ja salasana ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden välityksellä osallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo ennen kokouksen alkamisajankohtaa. Osallistumislinkki lähetetään myös kokouspaikalle saapuviksi ilmoittautuneille.

Tarkemmat tiedot virtuaalisesta yhtiökokouspalvelusta sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyvät Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 22.11.2022 klo 16.00. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

Yhtiökokoukseen ajantasaisella etäyhteydellä osallistuvilla osakkeenomistajilla on kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet kuten suullinen kyselyoikeus ja äänioikeus. Osakkeenomistajat voivat käyttää yhtiökokouksen aikana puheenvuoroja suullisesti. Kysymysten esittäminen suullisesti vaatii mikrofonin laitteessa, jolla yhtiökokoukseen osallistutaan ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajat tai heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakkoon tämän kutsun kohdan C.2 mukaisesti. Ennakkoon äänestäminen ei ole pakollista. Mahdolliset ennakkoon annetut äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuuko osakkeenomistaja yhtiökokoukseen ajantasaisesti vai ei. Mikäli ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja kuitenkin haluaa myöhemmin muuttaa antamiaan ääniä, hän voi äänestää uudestaan ajantasaisesti yhtiökokouksen aikana. Tällöin osakkeenomistajan ennakkoäänet korvataan yhtiökokouksen aikana annetuilla äänillä.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouksen aikana mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.12.2022 tai hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 9.12.2022 klo 10.00 mennessä. Ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää Osakeyhtiölain mukaista oikeutta vaatia äänestystä eikä esittää äänestykseen otettavia vastaehdotuksia tai Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista, ellei hän myös ilmoittaudu ja osallistu itse tai asiamiehen välityksellä ajantasaisesti yhtiökokoukseen.

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti kokoukseen osallistuvina pidetään niitä osakkeenomistajia, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta tai voivat käyttää äänioikeuttaan kokouksen aikana. Kokoukseen osallistuminen edellyttää myös, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen Osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a:n mukaisesti.

Yhtiökokous pidetään suomeksi.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa myös puhelimitse Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus, ilmoittautumisoikeus ja ennakkoäänestysmahdollisuus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.12.2022. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 9.12.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Myös mahdollinen ennakkoäänestäminen tulee tehdä viimeistään 9.12.2022 klo 16.00, mihin mennessä ennakkoäänten on oltava perillä. Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestysmahdollisuus alkavat 23.11.2022 klo 15.00. 

Ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika- tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä kokoukseen paikan päällä vai tietoliikenneyhteyden välityksellä. Lisäksi osakkeenomistajan tulee pyydettäessä toimittaa muut mahdolliset osakkeenomistajan tunnistamisen kannalta välttämättömät tiedot Innovatics Oy:lle. Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 23.11.2022 klo 15:00 – 9.12.2022 klo 16:00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla: 

a)     Internetsivujen kautta osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

Mahdolliset osakkeenomistajan sähköisesti antamat ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää sähköisessä ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä. 

b)      Postitse tai sähköpostin kautta 

Ilmoittautumisen voi vaihtoehtoisesti tehdä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Asuntosalkku Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Postitse tai sähköpostitse yhtiökokoukseen ilmoittauduttaessa tulee ilmoitukseen sisällyttää osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/Y-tunnus, yhteystiedot sekä tieto siitä, aikooko osakkeenomistaja tai tämän asiamies osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (ajantasainen videoyhteys). Lisäksi tällä tavoin ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee pyydettäessä toimittaa muut mahdolliset osakkeenomistajan tunnistamisen kannalta välttämättömät tiedot Innovatics Oy:lle. Postitse tai sähköpostitse toimitettu ilmoittautuminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että viesti sisältää ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Mikäli osakkeenomistaja haluaa äänestää ennakkoon postitse tai sähköpostitse, osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee toimittaa Yhtiön verkkosivuilla https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Asuntosalkku Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.11.2022 klo 15.00.

Mahdolliset postitse tai sähköpostitse annetut ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdollisesti tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.12.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 9.12.2022 kello 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavien tilinhoitajien on tarvittaessa huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan puitteissa.

Myös yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi halutessaan osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (ajantasainen videoyhteys), vaikka hän olisi äänestänyt jo ennakkoon. Tämä edellyttää sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron toimittamista osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jotta hallintarekisteröidylle osakkeenomistajalle voidaan tarvittaessa lähettää henkilökohtainen linkki ja salasana yhtiökokouksen seuraamiseksi virtuaalisesti.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla. Osallistuttaessa yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Ilmoittauduttaessa yhtiökokoukseen ja mahdollisesti äänestettäessä ennakkoon Yhtiön internetsivujen kautta, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mallit valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 23.11.2022 klo 15:00 ennakkoäänestyksen alkaessa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen ja mahdollisen ennakkoäänestämisen yhteydessä liitetiedostona tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Asuntosalkku Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdollisten valtakirjat tulee toimittaa ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä (9.12.2022 klo 16.00), jolloin valtakirjojen on viimeistään oltava perillä. 

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että ilmoittautuminen ja mahdolliset ennakkoäänet otetaan huomioon. Ilmoittautumisen ja mahdollisten ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja tarvittaessa äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin. 

Mikäli asiamies edustaa useampaa osakkeenomistajaa, suositellaan tätä äänestämään ennakkoon. Mikäli asiamies kuitenkin edustaa yhtiökokouksessa ajantasaisesti useaa eri osakkeenomistajaa, toimitetaan hänelle erillinen osallistumislinkki ja salasana jokaisen edustetun osakkeenomistajan osalta. Asiamiehen tulee huolehtia osakkeenomistajien oikeuksien käytöstä kirjautumalla palveluun kunkin osakkeenomistajan puolesta erikseen. 

5. Muut tiedot

Yhtiökokoukseen ajantasaisesti osallistuvalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/

Yhtiöllä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 986 592 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokouskutsun päivänä Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. 

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

 

Helsingissä 21.11.2022

Asuntosalkku Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa

toimitusjohtaja

Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja

OP Yrityspankki Oyj

Puh. +358 50 325 8723

 

  

Asuntosalkku Oyj

  

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 30.9.2022 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 176,0 miljoonaa euroa. 31.7.2022 Asuntosalkku omisti 595 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 99,3 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.9.2022 oli 97,7 prosenttia. Asuntosalkun toimitusjohtaja on Jaakko Sinnemaa ja hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet