Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 14.12.2022 klo 14.00

 

Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Asuntosalkku Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tänään 14.12.2022. Asuntosalkku Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

 

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2021–30.9.2022.

 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.9.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 2,10 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2 071 843 euroa. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kuudessa yhtä suuressa erässä seuraavasti:

  • ensimmäinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 16.12.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 23.12.2022.
  • toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 14.2.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 21.2.2023.
  • kolmas erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 11.4.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 18.4.2023.
  • neljäs erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 13.6.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 20.6.2023.
  • viides erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 15.8.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 22.8.2023.
  • kuudes erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osinkoerän täsmäytyspäivänä 17.10.2023 on merkittynä Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinkoerän maksupäivä on 24.10.2023.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen tekemään teknisiä muutoksia osingonmaksuaikatauluun, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säännöt, soveltuva lainsäädäntö tai muut Yhtiöstä riippumattomat olosuhteet tätä edellyttävät. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osinkona jaettavan määrän muuttamisesta, mikäli varojen jakaminen olisi vastoin osakeyhtiölain 13 luvun 2 §:n tarkoittamaa maksukykyisyystestiä.

 

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.10.2021–30.9.2022.

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Hille Korhonen, Timo Metsola, Topi Piela, Arto Puolimatka ja Kim Väisänen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi ei makseta erillisiä kokouspalkkioita.

 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. 

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 98 659 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2024 asti.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2024 asti. 

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä sinne uusi kohta nro. 11, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan joko Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Yhtiökokous voidaan järjestää myös ilman kokouspaikkaa etäkokouksena siten, että kaikki yhtiökokoukseen osallistuvat henkilöt osallistuvat kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen välityksellä. Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.”

Lisäksi yhtiökokous päätti, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaan nro. 10 tehdään teknisluonteinen muutos siten, että kohdan ensimmäisestä kappaleesta poistetaan seuraava lause: ”Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.”

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 28.12.2022.

 

Asuntosalkku Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa

toimitusjohtaja

Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja

OP Yrityspankki Oyj

Puh. +358 50 325 8723

 

  

Asuntosalkku Oyj

  

Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 30.9.2022 Asuntosalkku omisti 1 414 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 176,0 miljoonaa euroa. 31.7.2022 Asuntosalkku omisti 595 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 99,3 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.9.2022 oli 97,7 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

 

www.asuntosalkku.fi

Liitteet