Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Asuntosalkku Oyj – Yhtiötiedote – 23.1.2024 klo 10.50

 

Asuntosalkku Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Asuntosalkku Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous järjestettiin tänään 23.1.2024 ilman kokouspaikkaa etäkokouksena. Asuntosalkku Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2022–30.9.2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 30.9.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja että tilikauden voitto kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.10.2022–30.9.2023.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Hille Korhonen, Timo Metsola, Topi Piela, Arto Puolimatka ja Kim Väisänen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 30 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa. Vuosipalkkion lisäksi ei makseta erillisiä kokouspalkkioita.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Turo Koila. 

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 98 659 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi Yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2025 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150 000 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31.3.2025 asti. 

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://asuntosalkku.fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2024/ viimeistään 6.2.2024.

 

Asuntosalkku Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Asuntosalkku Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 23.1.2024. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hille Korhonen ja varapuheenjohtajaksi Topi Piela.

 

Asuntosalkku Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Asuntosalkku Oyj

Jaakko Sinnemaa
toimitusjohtaja
Puh. +358 41 528 0329

jaakko.sinnemaa@asuntosalkku.fi

 

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puh. +358 50 520 4098

 

Asuntosalkku Oyj

Asuntosalkku on vaihtoehto suoralle asuntosijoittamiselle. Asuntosalkku on Viron suurin markkinaehtoinen vuokranantaja ja Tallinnan vuokramarkkinoiden edelläkävijä. Se on vuokraustoimintaa harjoittava asuntosijoitusyhtiö, jonka sijoitusstrategian keskiössä ovat valikoidut yksittäiset asunnot omistusasuntotaloissa hyvillä sijainneilla Suomessa ja Viron pääkaupungissa Tallinnassa. Asuntosalkku keskittyy asuntoportfoliossaan pieniin asuntoihin painottaen Suomessa pääkaupunkiseutua ja Virossa Tallinnan vanhan kaupungin läheisyyttä. 30.9.2023 Asuntosalkku omisti 1 413 valmista asuntoa Suomessa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 164,6 miljoonaa euroa. 31.7.2023 Asuntosalkku omisti 657 valmista asuntoa Tallinnassa, ja näiden yhteenlaskettu käypä arvo oli 108,4 miljoonaa euroa. Asuntosalkun taloudellinen vuokrausaste 30.9.2023 oli 97,5 prosenttia. Asuntosalkun perustajat ovat Jaakko Sinnemaa ja Timo Metsola. He ovat yhtiöidensä kautta myös Asuntosalkun keskeisiä omistajia.

www.asuntosalkku.fi

Liitteet