Hyvinvointia ihmisille ja ympäristölle

Asuntosijoittamista voi hyvällä omallatunnolla pitää eettisenä sijoituskohteena monestakin näkökulmasta. Sijoitus ei kohdistu esimerkiksi eettisesti kyseenalaisille toimialoille kuten aseteollisuuteen tai ympäristöä rasittaviin fossiilisiin polttoaineisiin. Olemme valinneet sijoittaa asuntoihin alueilla, joilla kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia. Asuntorahastoihimme sijoittaessasi Sinun ei tarvitse kantaa huolta, onko sijoituksesi eettisesti kestävä.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden huomioiminen on toimintamme kulmakiviä. Visiomme on luoda asuntomarkkinat, missä vuokra-asuminen ja omistusasuminen ovat yhtä arvostettuja. Näin ihminen voisi aidosti valita asua vuokralla silloin, kun se on hänelle sopivin tapa asua. Olemme tehneet tavoitteemme eteen pitkäjänteistä työtä ja voimme ylpeänä todeta, että jo merkittävässä osassa toiminta-alueitamme ja asuntojamme vuokralaisemme nimenomaisesti valitsevat asuvansa vuokralla.

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja yhteiskunnasta muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Tarjoamme kodin tuhansille ihmisille ketään syrjimättä. Omistamme yksittäisiä asuntoja omistusasuntotaloissa, joten toimintamme on vahvasti yhteiskuntaluokkien eriytymistä ehkäisevää toimintaa tukevaa.
  • Asuntokantamme koostuu suurimmaksi osin tilankäytöltään tehokkaista asunnoista, jotka sijaitsevat hyvien julkisten kulkuyhteyksien varrella. Jopa 67 % asunnoistamme sijaitsee alle kilometrin päässä lähimmästä raideliikenneasemasta ja näin asukkaamme voivat halutessaan valita elää myös ilman autoa. 
  • Toimintaamme ohjaa kattava sääntely, minkä laadukas ja tarkka noudattaminen on meille hyvin tärkeää. Esimerkiksi sidosryhmävalinnassamme toteutamme vastuullisia korruption ja rahanpesun estämisen periaatteita. 
  • Huolehdimme osaltamme siitä, että taloyhtiöt hoitavat asiansa vastuullisesti sekä osakkaiden että asukkaiden näkökulmasta ja kannustamme taloyhtiöitä suosimaan sähköisiä tiedotuskanavia paperipostin sijaan
  • Muita ympäristöystävällisiä tekoja päivittäisessä toiminnassamme ovat mm. etäyhteyksien hyödyntäminen matkustamisen vähentämiseksi sekä työntekijöiden julkisen liikenteen käytön tukeminen.
  • Uskomme jo olemassa olevien asuntojen elinkaaren täyden hyödyntämisen olevan vähintään yhtä tärkeä ympäristöteko kuin energiatehokkaiden uusien asuntojen rakentaminen. Keskeistä on huoneistojen ja asuintalojen koko elinkaaren hyödyntäminen. Tämä huomioiden pyrimme uudistamaan ja remontoimaan jo olemassa olevia asuinkohteita kohti yhä energiatehokkaampaa asumista.
  • Sitoudumme huomioimaan ympäristötekijät kulloistenkin mahdollisuuksien mukaan kaikessa päätöksenteossamme.

Haluamme pyrkiä kohti entistä vastuullisempia toimintatapoja, minkä johdosta keskitymme tulevaisuudessa muun muassa seuraaviin asioihin: 

  • Kodinkonehankintojen energiatehokkuuteen panostaminen
  • Sähköisten kanavien hyödyntäminen entistä laajemmin
  • Lisäämään kestävästi tuotetun sähkön osuutta asunnoissamme 

Uskomme, että vastuullisella toiminnalla yhteiskuntaan ja ympäristöön on mahdollista vaikuttaa. Haluamme olla osaltamme rakentamassa valoisampaa tulevaisuutta meille kaikille.

Rahaston ja sen hoitajan sijoittuminen suhteessa kestävän kehityksen tiedonantoasetukseen

Rahasto ja sen hoitajana toimiva vaihtoehtorahastojen hoitajan Asuntosalkku toimilupa Oy kuuluvat sijoituspäätösten haitallisien kestävyysvaikutusten osalta ryhmään, joka ei ota huomioon sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin. Luokitus johtuu nykytilanteessa enimmäksi sääntelyyn liittyvästä epävarmuudesta ja siirtymästä.

Rahaston liiketoimintakonsepti on ainutlaatuinen. Rahasto sijoittaa yksittäisiin vuokra-asuntoihin omistusasuntotaloissa, joissa se on pääsääntöisesti vähemmistöosakkaana ilman määräysvalta-asemaa yhtiöön. Ainutlaatuisen vähemmistö-osakkuuksiin perustuvan konseptimme vuoksi ennakoimme, että emme mahdollisesti voisi esiintyä EU-laajuisen asunto- ja kiinteistösijoitusrahastoihin sovellettavan standardin mukaisesti rahastona, joka edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ainakaan ilman, että tästä aiheutuisi meille kohtuuton hallinnollinen taakka. Tästä huolimatta pyrimme tekemään osamme kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Kiinteistösijoitusten ympäristövaikutuksien mittaamiseen ehdotetuista mittareista valtaosa on sellaisia, että ne soveltuvat kokonaisiin kiinteistöihin sijoittaviin ja niitä hallinnoiviin toimijoihin. Mm. kasvihuonepäästöjen, jätevesien ja viheralueiden laskeminen yksittäisille huoneistoille ei olisi ylipäänsä mahdollista tai asettaisi käyttämällemme konseptille kohtuuttoman taakan erityisesti huomioiden rahaston vaihtoehtorahastojen hoitajan Asuntosalkku toimilupa Oy:n koon, toiminnan luonteen, laajuuden ja rahastojen ominaisuudet sekä sen, että hoitaja hoitaa pelkästään asuntorahastoja. Korostamme kuitenkin, että rahastossa kestävää kehitystä pidetään tärkeänä ja tavoiteltavana asiana. 

Asuntosijoitus hyvän rakennusturvallisuuden ja energiatehokkuussääntelyn alueella on mielestämme jo lähtökohtaisesti yhteiskunnallisesti tärkeään ja eettisesti kestävään toimintaan kohdistuva sijoitus. Sijoittaja on mielestämme tehnyt kestävän kehityksen mukaiset suuret ratkaisut toimialaa ja kohdemaata valitessaan. Rahastomme yksittäisillä sijoitusratkaisuilla voimme vaikuttaa vielä pienten tekojen kautta, mutta todennäköisesti yksittäiset sijoituspäätöksemme ovat kestävyysvaikutuksiltaan vain vähän toisistaan poikkeavia suuressa kuvassa. 

Rahaston sijoituspolitiikka on hyvin yhdenmukainen monien kestävän kehityksen edistämisen toimien kanssa. Sijoituspolitiikka sopii hyvin yhteen mm. vähäpäästöisen julkisen liikenteen edistämisen, käytettyjen luonnonvarojen täyden hyödyntämisen, korruption ja harmaan talouden vastustamisen ja yhteiskuntaluokkien eriytymisen ehkäisemisen kanssa. 

Rahasto on siis jo nykyisen sijoituspolitiikkansa kautta kestävän kehityksen kanssa monilta osin hyvin yhteensopiva. Pidämme kuitenkin sopivana odottaa kestävään kehitykseen liittyvän rahoitusmarkkinasääntelyn valmistumista ja liiketoimintakonseptiimme soveltumisen arvioimista ennen kuin Asuntosalkku toimilupa Oy julkaisee tietoja mm. pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten ja -indikaattorien tunnistamisesta ja priorisointia koskevista toimintaperiaatteistaan, kuvausta pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista sekä niihin liittyvistä toteutetuista tai tarvittaessa suunnitelluista toimista, viittauksia vastuulliseen liiketoimintaan liittyvien käytännesääntöjen ja asianmukaista huolellisuutta ja raportointia koskevien kansainvälisesti tunnustettujen standardien noudattamiseen ja tarvittaessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin mukautumisen asteeseen, tai mahdollisesti muuttaa sijoituspolitiikkaansa kestävyystekijöiden suhteen.

Rahastojen päivittäisessä toiminnassa pyritään kestävyystekijöiden huomioon ottamiseen jo nykyään. Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset pyritään tunnistamaan ja huomioimaan sääntelyn valmistumisen jälkeen kohtuullisessa ajassa ottaen huomioon toiminnan koko, laajuus, luonne ja rahastojen ominaisuudet.

Palkitsemispolitiikat ja kestävä kehitys

Muuttuvaa palkkiota ei voida maksaa, jos avainhenkilö on palkkion määräytymiskauden aikana toiminut merkittävästi rahaston hoitajayhtiön hallituksen vahvistamien sisäisten periaatteiden ja toimintaohjeiden vastaisesti. Tämä sisältää kestävään kehitykseen liittyvät periaatteet ja ohjeet. Täten palkkiopolitiikka on rahaston hoitajayhtiön hallituksen vahvistamien kestävyysriskien huomioon ottamiseen liittyvien periaatteiden kanssa johdonmukainen.